فیلم مجلس

نماینده تبریز: ادبیات رئیس جمهور ادبیات رئیس کلانتری بود

اگر تصمیم افزایش قیمت بنزین با توجه به هشدارهای امنیتی، پیوست امنیتی نداشته پس دولت به دنبال ایجاد بحران بوده است
در برابر این همه خون های ریخته شده پاسخ دولت اقای روحانی چیست؟
رئیس جمهور به جای اعتماد آفرینی، می گوید دوربین داریم، شناسایی و برخورد می‌کنیم
البته این ادبیات یک رئیس جمهور نیست بلکه ادبیات یک رئیس کلانتری است

27 نوامبر 2019 - 12:39

آخرین اخبار