شبکه نظر

شبکه نظر، بخش مستقل و وجه تمایز پایگاه خبری نظر است که به بازنشر اخبار، تحلیل ها، تصاویر و نظرات منتشر شده توسط کاربران در شبکه های اجتماعی می پردازد. آنگونه که نظر معتقد است؛ تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و هنری، اول آنکه فقط در محافل رسمی جریان ندارد و دیگر آنکه فقط در مجاری رسمی انتشار خبر، اتفاق نمی افتد. شبکه های اجتماعی و محافل غیررسمی- که از قضا چارچوب ها و مقررات را می شناسند- منابع ازرشمندی از محتوا را تولید می کنند که پایش و انتشار آن از دید رسانه های رسمی دور مانده است. نظر در این شبکه به شکل مستمری، به رصد صفحات کاربران می پردازد و با ویرایش و سردبیری حرفه ای، آنها را به محتوای رسمی منتشر شده تبدیل می نماید.

کاربران این شبکه ها می توانند مطالب تولیدی خود را به نظر معرفی نمایند.

[gravityform id=”2″ title=”true” description=”true”]

 

 

آخرین اخبار