۱۳۹۵/۰۶/۱۲
۰۵:۵۲
چاه هاي غير مجاز حاصل دو فرايند است: حاصل مجوز هاي غير مجازي كه افرادي قبلا به اين كشاورزان دادن براي حفر چاه و حال كشاورز بعد از چند سال زحمت حاضر نيست باغ حاصل از تلاشش را به خاطر بي تدبيري مسولين و دولت قبل از دست بدهد و از بي آبي زمينش خشك شود. و حاصل چاه هاي كه سر خود زده شده و كشاورز دست به همين بلوا ميزند ولي حقي در آن ندارد و به جد محكوم است .

دوستداران محیط زیست جنوب


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰