۱۳۹۵/۰۸/۰۵
۱۰:۴۹
پسرك، نام خبرنگار را بي حرمت ميكني كه چه؟ ما سالهاست با اين بزرگواران همنشينيم و همراه، هنرمند با خبرنگارش كامل ميشود، نه در اينجا، كه همه جا همين است. آمده اي كه مشهور شوي؟؟؟ ميخواهي در كوچه و خيابان بشناسندت؟؟ خب تو پيش از اين هم مشهور بوده اي، از همانموقع كه يادت دادند نانت را در خون برادرت بكني و بخوري. خبرنگاري سوگندي نانوشته دارد، اگر نميداني ، برو و بياموز...
۱۳۹۵/۰۵/۱۵
۰۴:۵۱
آقا رجب، شما حكايت و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين بوديد ،شما خود تيغ بوديد در گلوي روزگار اين روزها، واي بر جغرافياي اين سرزمين كه ٢٩ سال شما با نِي غذا خورديد تا يك وجبش به تاراج نرود، آقا شهادت گواراي وجودتان، مباد دل رحمي كنيد و يكي از اين قافله ي بي مروت را شفاعت كنيد.

امیر آقایی


2
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰