۱۳۹۵/۰۸/۰۲
۰۱:۳۷
شهرداري كرمان دارد لطف مي كند و تمام كوچه پس كوچه هاي پشت بازار را تبديل به زمين صاف مي كند يعني از ميدان ارگ كه وارد بافت تاريخي ميشويد يك همچين منظره اي را ميبينيد و ميراث كرمان هم مثل هميشه سكوت مي كند و هيچ كارشناس با سوادي جود ندارد كه مفهوم سلسله مراتب فضائي را در شهر درك كند.

الهه آذرنوش


1
موضوعات مهم
شبکه نظر۰
مطالب منتشر شده امروز : ۰