محمد میبن: فیلم هایی که منتشر شد برای رسانه های داخلی غیر قابل استناد بود

بخش اول گفت وگو با محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری برنا در باب عملکرد رسانه ها در ماجرای هواپیمای اکراینی عملکرد رسانه های رسمی داخلی در ماجرای هواپیمایی اکراینی، الان محل بحث و چالش های فراوانی شده است. چراکه تمام این رسانه ها فرضیه شلیک موشک را رد کرده بودند. مبین معتقد است که رسانه ها چیزی غیر از اظهارات مقامات رسمی، اظهارات کارشناسان و مشاهدات میدانی در اختیار نداشتند و همین موجب چنین عملکردی شده است. توضیحاتش را بشنوید.

آخرین اخبار