علی بیگدلی: روسیه و چین کشورهایی نیستند که در مواقع حساس برای ما سینه چاک کنند

با توجه به مانور ایران، روسیه و چین باید منتظر ورود نیروهای نظامی بیشتر از دیگر کشورها به خلیج فارس باشیم.

آخرین اخبار