مشارکت شهروندان حلقه گمشده زنجیره مدیریت بهینه پسماند

مشاور عالی و مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند با اشاره به روند افزایش جمعیت شهرها، رشد شهرنشینی، تغییر الگوی مصرف شهروندان و افزایش تولید زباله، اظهار کرد: برای تسریع در کنترل و مدیریت بهینه پسماند، نیاز به همکاری عموم شهروندان داریم.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند، شهرام فیروزی با اشاره به لزوم ایجاد تغییر در سبک زندگی و رفتار شهروندان، بیان کرد: باید به گونه ای عمل کنیم تا شهروندان به این باور برسند که با انجام اموری ساده، می توان علاوه بر تسهیل مدیریت پسماند در مقصد نهایی آلودگی های زباله را نیز کاهش داد.
او با اشاره به ضرورت کاهش پسماند(کاپ)، تفکیک در مبدا و بازیافت مواد به ظاهر دور ریختنی، تصریح کرد: مدیریت مطلوب زباله، زمانی تحقق می یابد که در برنامه ریزی ها، مشارکت شهروندان را در نظر گرفت و آن ها را در مسئولیت های مدیریت شهری سهیم کرد.
او ادامه داد: در این راستا باید از ایده های شهروندان استفاده کنیم تا پایه این مهم با آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، ارتقای فرهنگ تفکیک زباله از مبدأ و کاهش پسماند(کاپ) به طور کامل اجرایی شود.

آخرین اخبار