مشاهدات یک شهاهد عینی از شیراز: تقریبا همه ساختمان های شهرداری به آتش کشیده شد

یک شهروند شیرازی در تماسی با شبکه خبری نظر از اتفاقاتی که در شهر شیراز طی هفته گذشته در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد٬ گفت
این شاهد عینی می گوید تقریبا همه ساختمان های شهرداری در شیراز و بسیاری از بانک ها در این شهر به آتش کشیده شده است.

آخرین اخبار