نماینده تبریز: ادبیات رئیس جمهور ادبیات رئیس کلانتری بود

احمد علیرضا بیگی در نطق میان دستور جلسه علنی 4 آذر مجلس در مورد سوء مدیریت دولت در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین گفت
اگر تصمیم افزایش قیمت بنزین با توجه به هشدارهای امنیتی، پیوست امنیتی نداشته پس دولت به دنبال ایجاد بحران بوده است
در برابر این همه خون های ریخته شده پاسخ دولت اقای روحانی چیست؟
رئیس جمهور به جای اعتماد آفرینی، می گوید دوربین داریم، شناسایی و برخورد می‌کنیم
البته این ادبیات یک رئیس جمهور نیست بلکه ادبیات یک رئیس کلانتری است:

آخرین اخبار