سرپرست شهرداری سلمانشهر نیز به خودش نامه نوشت

سرپرست شهرداری سلمانشهر مازندران به خودش نامه نوشت و با تقاضای خودش برای تغییر پست سازمانی از کارگری به قراردادی پیمانی موافقت کرد. باشگاه خبرنگاران

آخرین اخبار