اسفندیار رحیم مشایی با قرار کفالت آزاد شد

رییس دفتر احمدی‌نژاد، که امروز به بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود با قرار کفالت آزاد شد.
هویت کفیل او مشخص نیست. ایلنا
به گزارش دولت بهار، اتهام‌های مشایی که از نزدیک‌ترین افراد به احمدی‌نژاد است در برگه‌ی احضاریه تبلیغ علیه نظام، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان و تشویش اذهان عمومی ذکر شده است.

آخرین اخبار