تصاویری از تخریب ساختمان‌های نوساز مسکن مهر در زلزله

تصاویری از تخریب ساختمان‌های نوساز مسکن مهر در سر پل‌ذهاب کرمانشاه در زلزله شب گذشته. ایسنا

مسکن مهر به خاطر کیفیت‌پایین ساخت و عدم ایمنی همیشه مورد نقد بوده است.

آخرین اخبار