انتشار شماره جدید تجارت فردا

%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7شماره ۱۹۸ هفته نامه تجارت فردا
به سردبیری محمد طاهری
فردا منتشر می شود.

آخرین اخبار