باربری در قندهار افغانستان….

%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86موتر های سواری که در قندهار وهلمند برای باربری ارتقا داده می شود…. عکس و راننده انجنیر وحید سعادت


نظر: در فارسی رایج در افغانستان واژه “موتر” به معنای خودرو و واژه “انجنیر” به معنای مهندس است.

آخرین اخبار