«حصر که تمام شود به خواستگاری‌ات می‌آیم»

این%d8%ad%d9%84%d8%a8 نوشته‌ی یک عاشق است بر دیواری در شهر جنگ زده ی حلب.
جنگ و عشق موضوعی است که می‌شود از زوایای مختلف به آن پرداخت. با این موضع هنرمندان بسیاری فیلم‌ها ساخته‌اند و نقاشی‌ها کشیده‌اند و موسیقی‌ها خلق کرده‌اند. رنج پآدمی را پایانی نیست. چندصدهزار انسان در این چند سال در سوریه کشته شده‌اند. چه کسانی که بر دیوارها برای معشوق‌شان نوشتند به زودی یک‌دیگر را در آغوش خواهند گرفت اما بمب و موشک امان‌شان نداد. کاش چنین دردهایی را پایان شیرینی در کار بود. کاش وصال رخ دهد.» بوسه‌ای برای پایان جنگ

آخرین اخبار