کی مقصره؟

روی نیمکت پارک رو به رو دانشگاه نشسته بودم و منتظر شروع شدن کلاس بودم , غرق فکر بودم که با صدای پسر بچه ای که میخواست از شیرینی های دست سازش بخرم ,رشته افکارم از هم گسسته شد، به ناگاه چشمم به سینی شیرینی هایش افتاد،شیرینی هایی که چنگی به دل نمیزدند ،سرم رو بالا بردم، پسر بچه ی معصومی رو دیدم با ظاهری ساده و لبخندی که پر از انرژی بود …لبخند پر مهر سامان آغاز دوستی ما شد و سامان بعد از اون هر روز پیش من می اومد از خانواده و اتفاقات روزمره اس میگفت از مدرسه از خانواده از پدرش…
از پدری میگفت که و وقتی سامان خیلی کم سن تر بوده برای خریدن مواد مخدر و پخش کردن سامان رو هم با خودش میبره و سامان خاطراتش رو خیلی خوب ب خاطر می اورد
از تبعیض هایی که در مدرسه در حقش میشد و این تبعیض ها باعث میشد که سامان هر روز بیشتر به این موضوع پی ببره که فرزند یک مواد فروش باید مواد فروش باشه …
روز اخری که سامان رو دیدم با مرد جوانی در حال صحبت کردن بود وقتی سامان کنار من آمد از او پرسیدم این اقا چیکارت داشت ؟اولش از حرف زدن طفره میرفت اما با اصرارای من سامان شروع به حرف زدن کرد و گفت ازمن میخواد مواد پخش کنم !!!!!حتی تصورشم قلب آدم رو میشکنه … پخش کردن مواد اونم تو پارکی که برای دانشجو ها بود..!بعد از اون روز دیگه سامان رو ندیدم . شاید تا امروز پدر سامان از زندان ازاد شده باشه و سامان داره درسشو میخونه و توی مدرسه بخاطر وضعیت خانوادگی و مالیش تحقیر و تضعیف نمیشه.
شاید هم سامان با اون اقا همکاری کرده باشه و برای متعهد کردن سامان به کارش سامان رو هم درگیر مواد مخدر کرده باشه…
من هیچوقت خورده فروشها ومعتادها رو مقصر نمیدونم
من جامعه ای و مدرسه ای و خانواده
رو مقصر میدونم که با رفتار های نا درستشون جوانان رو سوق میدن به این سمت
مقصر جامعه ایست که به روی مواد مخدر لبخند میزنه

آخرین اخبار