اولین پیام مستقیم مردم آمریکا به شجریان

مردم آمریکا در کمپین مبارزه با سرطان به یاد استاد محمد رضا شجریان بودند و تصنیف هایش را گوش کردند و برای او و رود رور با او به صحبت نشستند. این اولین ویدئو از این کارزار بزرگ در امریکا است. بازنشرش کنید.

آخرین اخبار