اسیدپاشی اصفهان و لغو دیدار فوتبال!

اسید پاشی اصفهان دو ساله شد و هنوز جامعه و افکار عمومی منتظر برخورد قاطع ، سخت و خشن با جانیانی است که در روز روشن به صورت نوامیس مردم اسید پاشیدند و ناگهان دود شدند و به هوا رفتند یا آب شدند و در زمین فرو ماندند. اسید پاشی زنجیره ای اصفهان اسید پاشی به چهره همه مردم و نوعی عملیات تروریستی علیه زنان مظلوم و بیگناه جامعه بود و هنوز چشم امید قربانیان و خانواده های آنان به دست اندکارانی است که میبایست پاسخ روشنی به افکار عمومی دهند و مجرمان را به دست عدالت بسپارند. حافظه تاریخی مردم هنوز آنقدر ضعیف نشده که فاجعه تلخ دو سال قبل را فراموش کند و جامعه همچنان منتظر است تا اقتدار نظام را شاهد باشد. امیدوارم مجازات شمر سیرتان و داعش صفتانی که چهره فرزندان حضرت زهرا و امام حسین را با اسید سوزاندند به اندازه اصرار بر لغو یک مسابقه فوتبال یا تعطیلی یک کنسرت موسیقی ارزش داشته باشد و خون علما و بزرگان دین را به جوش آورد و آمران و مباشران آن فاجعه هولناک به دست قانون سپرده شوند.

آخرین اخبار