حجاب در هفته مد نیویورک

cnn-hejabنمایشی تاریخی در هفته مد نیویوک صورت گرفته است. آنسیا هاسیبوان اولین طراحی است که حجاب را به نمایش عمومی گذاشته است. او اولین اندونزیایی است که که طرح هایش را در اینجا به نمایش درآورده است. در نهایت نمایش با تشویق حاضران به اتمام رسید.

آخرین اخبار