درگیری برای پر کردن چاه های غیرمجاز + ویدیو

پر کردن چاه های غیر مجاز و بلوای کشاورز و اطرافیان ☹️
چاه های غیر مجاز حاصل دو فرایند است:
حاصل مجوز های غیر مجازی که افرادی قبلا به این کشاورزان دادن برای حفر چاه و حال کشاورز بعد از چند سال زحمت حاضر نیست باغ حاصل از تلاشش را به خاطر بی تدبیری مسولین و دولت قبل از دست بدهد و از بی آبی زمینش خشک شود.
و حاصل چاه های که سر خود زده شده و کشاورز دست به همین بلوا میزند ولی حقی در آن ندارد و به جد محکوم است .

ویدیو از گروه همیار محیط زیست لامرد

آخرین اخبار