پسر بچه!

پسر هفت سالهاسم اش احمد است . پسر هفت ساله اهل شهر حلب سوریه. این عکس من را یاد فیلم شهر خدا می اندازد و آن دیالوگ معروفش
ساندرو : عقلتو از دست دادی؟ تو فقط یه بچه ای.
پسربچه : یه بچه؟ من سیگار میکشم. مست میکنم. عربده میکشم. آدم هم کشتم.دزدی هم کردم. من یه مردم!!!

آخرین اخبار