روایت هادی حیدری از حال امروز مردم ایران

هادی حیدری، کارتونیست و روزنامه نگار: فکر نمی‌کنم مردم در ۴٠ سال گذشته شرایطی به تلخی این روزگار تجربه کرده باشند. امیدوارم مسؤلین از تک تک عملکردهای گذشته شان عذرخواهی کنند.

آخرین اخبار